RESEARCH JOURNALS

XAVERIAN JOURNAL OF MARKETING

Xaverian Journal of Marketing Vol4 No4 July-Dec 2013

Xaverian Journal of Marketing Vol5 No5 Jan-June 2014

Xaverian Journal of Marketing Vol7 No7 Jan-June 2015

Xaverian Journal of Marketing Vol9 No9 Jan-June 2015

Xaverian Journal of Marketing Vol10 No10 Jul-Dec 2016